λ Tony's Blog λ

Revised Scala Exercises

Posted on July 29, 2008

Without the rules as per last time, I have rewritten the Scala exercises to be closer to the Haskell revision. Enjoy :)

(And yes, I will get around to giving you all feedback (you should also see my email inbox) – just hang in there!).

sealed trait List[+A] {
 override def toString = {
  def toScalaList(t: List[A]): scala.List[A] = t match {
   case Empty => Nil
   case Cons(h, t) => h :: toScalaList(t)
  }
  toScalaList(this).toString
 }
}
final case object Empty extends List[Nothing]
final case class Cons[A](h: A, t: List[A]) extends List[A]

object List {
 def foldRight[A, B](as: List[A], b: B, f: (A, B) => B): B = as match {
  case Empty => b
  case Cons(h, t) => f(h, foldRight(t, b, f))
 }

 def foldLeft[A, B](as: List[A], b: B, f: (B, A) => B): B = as match {
  case Empty => b
  case Cons(h, t) => foldLeft(t, f(b, h), f)
 }

 def reduceRight[A](as: List[A], f: (A, A) => A): A = as match {
  case Empty => error("bzzt. reduceRight on empty list")
  case Cons(h, t) => foldRight(t, h, f)
 }

 def reduceLeft[A](as: List[A], f: (A, A) => A): A = as match {
  case Empty => error("bzzt. reduceLeft on empty list")
  case Cons(h, t) => foldLeft(t, h, f)
 }

 def unfold[A, B](b: B, f: B => Option[(A, B)]): List[A] = f(b) match {
  case Some((a, b)) => Cons(a, unfold(b, f))
  case scala.None => Empty
 }
}

sealed trait Natural {
 override def toString = {
  def toInt(n: Natural): Int = n match {
   case Zero => 0
   case Succ(x) => 1 + toInt(x)
  }
  toInt(this).toString
 }
}
final case object Zero extends Natural
final case class Succ(c: Natural) extends Natural

object Exercises {

// Exercise 1
// Relative Difficulty: 1
// Correctness: 2.0 marks
// Performance: 0.5 mark
// Elegance: 0.5 marks
// Total: 3
def add(x: Natural, y: Natural): Natural = error("todo")

// Exercise 2
// Relative Difficulty: 2
// Correctness: 2.5 marks
// Performance: 1 mark
// Elegance: 0.5 marks
// Total: 4
def sum(is: List[Int]): Int = error("todo")

// Exercise 3
// Relative Difficulty: 2
// Correctness: 2.5 marks
// Performance: 1 mark
// Elegance: 0.5 marks
// Total: 4
def length[A](as: List[A]): Int = error("todo")

// Exercise 4
// Relative Difficulty: 5
// Correctness: 4.5 marks
// Performance: 1.0 mark
// Elegance: 1.5 marks
// Total: 7
def map[A, B](as: List[A], f: A => B): List[B] = error("todo")

// Exercise 5
// Relative Difficulty: 5
// Correctness: 4.5 marks
// Performance: 1.5 marks
// Elegance: 1 mark
// Total: 7
def filter[A](as: List[A], f: A => Boolean): List[A] = error("todo")

// Exercise 6
// Relative Difficulty: 5
// Correctness: 4.5 marks
// Performance: 1.5 marks
// Elegance: 1 mark
// Total: 7
def append[A](x: List[A], y: List[A]): List[A] = error("todo")

// Exercise 7
// Relative Difficulty: 5
// Correctness: 4.5 marks
// Performance: 1.5 marks
// Elegance: 1 mark
// Total: 7
def flatten[A](as: List[List[A]]): List[A] = error("todo")

// Exercise 8
// Relative Difficulty: 7
// Correctness: 5.0 marks
// Performance: 1.5 marks
// Elegance: 1.5 mark
// Total: 8
def flatMap[A, B](as: List[A], f: A => List[B]): List[B] = error("todo")

// Exercise 9
// Relative Difficulty: 8
// Correctness: 3.5 marks
// Performance: 3.0 marks
// Elegance: 2.5 marks
// Total: 9
def maximum(is: List[Int]): Int = error("todo")

// Exercise 10
// Relative Difficulty: 10
// Correctness: 5.0 marks
// Performance: 2.5 marks
// Elegance: 2.5 marks
// Total: 10
def reverse[A](as: List[A]): List[A] = error("todo")
}