λ Tony's Blog λ

Scala exercise

Posted on February 6, 2010

A result of a discussion in the #scala IRC channel.

Write a minimum function that works on Array[String] and List[Int]. (see error("todo"))

trait Foldable[-F[_]] {
 def foldl[A, B](f: (A, B) => A, a: A, as: F[B]): A

 def reducel[A](f: (A, A) => A, as: F[A]): Option[A] = foldl[Option[A], A]((a1, a2) =>
  Some(a1 match {
   case None => a2
   case Some(x) => f(a2, x)
  }), None, as)
}

object Foldable {
 val ListFoldable = new Foldable[List] {
  def foldl[A, B](f: (A, B) => A, a: A, as: List[B]) =
   as.foldLeft(a)(f)
 }

 val ArrayFoldable = new Foldable[Array] {
  def foldl[A, B](f: (A, B) => A, a: A, as: Array[B]) =
   as.foldLeft(a)(f)
 }
}

sealed trait Ordering
case object LT extends Ordering
case object EQ extends Ordering
case object GT extends Ordering

// contra
trait Order[A] {
 def compare(a1: A, a2: A): Ordering

 def min(a1: A, a2: A) =
  if(compare(a1, a2) == LT) a1 else a2
}

object Order {
 def order[A](f: (A, A) => Ordering): Order[A] = new Order[A] {
  def compare(a1: A, a2: A) = f(a1, a2)
 }

 val IntOrder = order[Int]((a1, a2) =>
  if(a1 > a2) GT
  else if(a1 < a2) LT
  else EQ)

 val StringOrder = order[String]((a1, a2) =>
  if(a1 > a2) GT
  else if(a1 < a2) LT
  else EQ)
}

object Main {
 import Foldable._
 import Order._

 def minimum[F[_], A](as: F[A], order: Order[A], fold: Foldable[F]) =
  // Zm9sZC5yZWR1Y2VsW0FdKChhLCBiKSA9PiBvcmRlci5taW4oYSwgYiksIGFzKQ==
  error("todo")

 def main(args: Array[String]) {
  val i = minimum(args, StringOrder, ArrayFoldable)
  println(i)

  val j = minimum(List(5, 8, 2, 9), IntOrder, ListFoldable)
  println(j)
 }
}