λ Tony's Blog λ

Scala exercises for beginners

Posted on July 15, 2008

The following exercises have come from of a course that I give on Functional Programming. I have assigned them difficulty ratings to make it a bit more exciting. Download the compilable source code from here or find it below. Enjoy :)

These exercises can be translated into any language powerful enough to possess algebraic data types and case matching (yes, I am talking to you). Haskell is another such language and I will convert these exercises to Haskell if prompted.

// You are not permitted to use these List methods:
// * length
// * map
// * filter
// * ::: (and variations such as ++)
// * flatten
// * flatMap
// * reverse (and variations i.e. reverseMap, reverse_:::)
// This also means you are not permitted to use for-comprehensions on Lists.
// You are permitted to use the functions you write yourself. For example, Exercise 2 may use Exercise 1 or Exercise 3.
// Using permitted existing methods where appropriate will attract marks for elegance.

// TOTAL marks:  /66

object Exercises {
 def succ(n: Int) = n + 1
 def pred(n: Int) = n - 1

 // Exercise 1
 // Relative Difficulty: 1
 // Correctness: 2.0 marks
 // Performance: 0.5 mark
 // Elegance: 0.5 marks
 // Total: 3
 def add(x: Int, y: Int): Int = error("todo: Assume x and y are 0 or positive. Do not use + or - on Int. Only permitted to use succ/pred (above).")

 // Exercise 2
 // Relative Difficulty: 2
 // Correctness: 2.5 marks
 // Performance: 1 mark
 // Elegance: 0.5 marks
 // Total: 4
 def sum(x: List[Int]): Int = error("todo")

 // Exercise 3
 // Relative Difficulty: 2
 // Correctness: 2.5 marks
 // Performance: 1 mark
 // Elegance: 0.5 marks
 // Total: 4
 def length[A](x: List[A]): Int = error("todo")

 // Exercise 4
 // Relative Difficulty: 5
 // Correctness: 4.5 marks
 // Performance: 1.0 mark
 // Elegance: 1.5 marks
 // Total: 7
 def map[A, B](x: List[A], f: A => B): List[B] = error("todo")

 // Exercise 5
 // Relative Difficulty: 5
 // Correctness: 4.5 marks
 // Performance: 1.5 marks
 // Elegance: 1 mark
 // Total: 7
 def filter[A](x: List[A], f: A => Boolean): List[A] = error("todo")

 // Exercise 6
 // Relative Difficulty: 5
 // Correctness: 4.5 marks
 // Performance: 1.5 marks
 // Elegance: 1 mark
 // Total: 7
 def append[A](x: List[A], y: List[A]): List[A] = error("todo")

 // Exercise 7
 // Relative Difficulty: 5
 // Correctness: 4.5 marks
 // Performance: 1.5 marks
 // Elegance: 1 mark
 // Total: 7
 def concat[A](x: List[List[A]]): List[A] = error("todo")

 // Exercise 8
 // Relative Difficulty: 7
 // Correctness: 5.0 marks
 // Performance: 1.5 marks
 // Elegance: 1.5 mark
 // Total: 8
 def concatMap[A, B](x: List[A], f: A => List[B]): List[B] = error("todo")

 // Exercise 9
 // Relative Difficulty: 8
 // Correctness: 3.5 marks
 // Performance: 3.0 marks
 // Elegance: 2.5 marks
 // Total: 9
 def maximum(x: List[Int]): Int = error("todo")

 // Exercise 10
 // Relative Difficulty: 10
 // Correctness: 5.0 marks
 // Performance: 2.5 marks
 // Elegance: 2.5 marks
 // Total: 10
 def reverse[A](x: List[A]): List[A] = error("todo")
}